subtitles

 1. Armin Moesslacher
 2. ViSousa
 3. ViSousa
 4. mecedo
 5. Nice Monkey
 6. Tony77
 7. DarkCinema
 8. kirurg
 9. Mysli
 10. manifesto1969
 11. manifesto1969
 12. manifesto1969
 13. Ed J.